تبلیغات
مجله اینترنتی اسپادان - نگاهی کوتاه به شهرستان اهواز

نگاهی کوتاه به شهرستان اهواز

اهواز قدیمی ترین شهر خوزستان و مركز استان خوزستان است كه دركتیبه های باستانی از آن نام برده شده است. این منطقه در زمان سلاطین عیلام شهریآباد و پر سكنه بوده است كه به نظر می‌رسد در حملات آشور بانیپال یا اسكندر ویرانشده است. این منطقه برخلاف ظاهر جدید آن كه از دوره ناصرالدین‌شاه قاجار شكل گرفتهریشه‌در تمدن های عیلامی و اشكانی و ساسانی دارد. پل سفید(پل معلق)، پل سیاه(پلپیروزی)، هتل قو، كارخانه‌ریسندگی و بافندگی، علی بن میزیار اهوازی، دانشكده ادبیات (سه گوش)، كاروان‌سرا و ساباط معین التجار، پل بند شادروان اهواز، بافت قدیمی اهوازو خانه قدیمی ماپار برخی از دیدنی های این منطقه را تشكیل می دهند. در اهواز 50كارگاه نقره كاری موجود است كه لوازم آن با سبك مخصوص تهیه می شودكه مورد توجهمشتریان است. عبدالغفار نجم الملك در سفرنامه خوزستان خود می گوید: صنعت زرگری درتمام خوزستان رواج دارد، حتی در دهات و كپرهای فقیر و بیش‌تربرای ساختن گوشواره وآویز بینی و طوق گردن و خلخال و دست برنجی كه فقیر و غنی استعمال می كنند. از دیگرصنایع دستی اهواز می توان مسگری، نمدمالی، عبا، حصیر و بوریا و گلیم بافی را ذكرنمود.
مکان های دیدنی و تاریخی
پل سفید(پل معلق)، پلسیاه(پل پیروزی)، هتل قو، كارخانه‌ریسندگی و بافندگی، علی بن میزیار اهوازی،دانشكده ادبیات (سه گوش)، كاروان‌سرا و ساباط معین التجار، پل بند شادروان اهواز،بافت قدیمی اهواز و خانه قدیمی ماپار برخی از دیدنی های این منطقه را تشكیل میدهند.
صنایع و معادن
از نظر صنعتی شهرستان اهواز شاهرگحیاتی استان خوزستان محسوب می شود ودر آن كارخانه‌های و كارگاه های‌بزرگصنایع‌غذایی، معدنی، فلزی، شیمیایی تاسیس شده است. رونق كشاورزی و صنایع در منطقهسبب رونق بازرگانی‌شده و انواع تولیدات صنعتی از قبیل ورق آهنی، لوله، پروفیل،پارچه متقال، مخازن تحت فشار و مبدل‌های حرارتی، انواع آهن آلات، نفت و تولیداتكشاورزی مانند‌ گندم، جو، تره بار، خرما از مهم‌ترین صادرات این منطقه محسوب میشود.
کشاورزی و دام داری
اقتصاد شهرستان اهواز بر اساسصنعت، كشاورزی و دام داری استوار است. از دیر باز كشاورزی در حوالی اهواز رواجفراوان داشته و سابقا زمین های رسوبی و حاصل خیز اهواز بوسیله سدهای بزرگ «بند قیر» و سد اهواز آبیاری می شده اند و در سالیان اخیر با بستن سد كارون اراضی فراوانی بهزیر كشت رفته اند. از عمده ترین فرآورده های كشاورزی اهواز خرما، نیشكر، گندم، جو،برنج، ‌تره بار را می توان نام برد كه از این میان خرما، نیشكر و تره بار جنبهصادراتی دارند. دامداری نیز از فعالیت های قابل توجه این شهرستان به شمار می رود كهالبته از تولیدات دامی، 80 درصد به مصرف نیازمندی های محلی می رسد و مازاد آن بهشهرهای مجاور صادر می گردد.
وجه تسمیه و پیشینهتاریخی
اهواز قدیمی ترین شهر خوزستان است كه در كتیبه های باستانی ازآن نام برده شده است. نام اهواز در ابتدا (دوره عیلامیان) «اوكسین» بوده و سپسدرزمان ساسانیان به «هرمز شهر» تبدیل شده است. مورخین بنای آن را به اردشیر بابكانو عده ای نیز به دوران حكومت شاپور اول و از طرفی به دوران هخامنشیان نسبت می دهند. نام اهواز با كالای شكر و پارچه در همه جهان مشهور و به بزرگی موصوف بود وبه همینجهت بعد از حمله اعراب به ایران نام آن به سوق الاهواز یعنی بازار هوزی ها تبدیلشد. البته اصل و ریشه هوز اشاره به قبیله ای بوده كه در اهواز زندگی می كردند و نیزبه معنی نیشكر هم آمده است. ساسانیان بناهای زیادی در اهواز و پل ها و سدهایی برروی كارون بنا کردند، اما از قرن ششم به بعد به علت خراب شدن سدها از جمله سدشادروان و نیز جنگ ها و اغتشاشات داخلی، اهواز ویران شد و در زمان ناصرالدین شاهقاجار به رونق دوباره ای دست یافت. علت رونق این منطقه حفر كانال سوئز در مصر وتوجه اروپاییان به منظور بهره برداری سیاسی به جنوب ایران بود كه تحولاتی را دربازرگانی این شهر بوجود آورد. ناصرالدین شاه از این فرصت برای گسترش كشتیرانی بررویكارون استفاده كرد و توسط والی خوزستان در كنار اهواز قدیم بندر گاهی به نامبندر«ناصریه» ایجاد كرد ولی سال های بعد این شهر نام قدیمی خود اهواز را باز یافت.
جاذبه های طبیعی
مهم ترین منابع آبی شهرستان اهواز رارودخانه ها تشكیل می دهند كه مهم ترین آن ها رود كارون است كه از زردكوه بختیاریسرچشمه گرفته و پس از گذشتن از مسیر طولانی در شمال شهر شوشتر به دو شاخه تقسیم میشوند. شاخه خاوری ان با نام آب گرگاب یا دو دانگه معروف است و دیگری آب شطیطSHA.TiTیا چهار دانگه نام دارد. این رود كه تنها رود قابل كشتی رانی ایران است با 850 كیلومتر درازا طویل ترین رودخانه ایران نیز محسوب می شود.
علاوه بر رودخانهكارون رودخانه های مهم دیگری مانند دز، كرخه، شاهور و كوپال نیز در این شهرستانجریان می یابد. همچنین خور، شاوور، ماله، نهربهره، نهر شاهور و نهر گاهن نیز در اینشهرستان جاری هستند كه ویژگی های برخی از آن ها عبارتند از:
رودخانه دز یكی ازپرآب ترین رودهای ایران است از ریزابه های بی شمار و چشمه سارها و آبخیزهایارتفاعات دهستان سربنداراك سرچشمه می گیرد و به نام رودخانه تیو از دره های پرپیچ وخم دامنه های شمالی كوه های مختلف می گذرد و پس از آمیختن با ریزابه های فراوانوارد شهرستان الیگودرز می گردد. در این جا با آب ماهون و آب سرخ مخلوط می گردد و پساز عبور از دره میان كوه های چان و مقابل گیربار رودخانه للری مخلوط می شود و بهرودخانه دز تغییر نام می دهد. این رودخانه 515 كیلومتر طول دارد و یك رودخانه دایمیاست كه از استان های لرستان و خوزستان عبور می كند. در استان خوزستان این رودخانهمرز میان شهرستان های اهواز و شوشتر را تشكیل می دهد و در بند قیر واقع در 40كیلومتری شمال خاوری اهواز به رودخانه كارون می ریزد.
رودخانه كرخه نیز یكی ازرودخانه های دایمی استان خوزستان است كه 755 كیلومتر طول دارد. این رودخانه بعد ازرودخانه های كارون و سفیدرود از نظر طول سومین رود ایران محسوب می گردد. این رود ازاستان های كرمانشاه و لرستان و ایلام و خوزستان عبور می كند. رودخانه كرخه ازآبخیزهای 34 كیلومتری جنوب خاوری كرمانشاه واقع در دهستان فیروزآباد سرچشمه گرفته وبه نام رود مرك از دهستان فیروزآباد به دهستان ماهی دشت خاوری وارد می شود و پس ازعبور از شهرها و روستاهای مختلف و اضافه شدن ریزابه های فراوان به آن پس از عبور ازشهرستان دشت آزادگان وارد می گردد و رو به شمال باختری به سوی سوسنگرد روان می شودو از ان جا به دهستان بستان داخل می گردد و پس از عبور از شهر بستان به شاخه هایچندی تقسیم گردیده و به هورالعظیم می ریزد و سرریز آن در فصل های پرباران به دجلهختم می گردد. .

 

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک