تبلیغات
مجله اینترنتی اسپادان - نگاهی كوتاه به شهرستان ایلام

نگاهی كوتاه به شهرستان ایلام

ایلام مهم‌ترین شهرستان استان ایلام است كه در‌ناحیه باختر ایرانواقع شده است. سرزمین ایلام‌ با كوهستان های سلسله وار و دشت های پهناور؛ زیستگاهانواع گونه های گیاهی و جانوری است كه چشم اندازهای زیبای طبیعی را در این منطقه بهوجود آورده اند. این منطقه كه بر دامنه كوه های خود چشم انداز سبزی از جنگل هایبلوط را دارد؛ در بر گیرنده رودخانه ها و آبشارهای زیادی است كه هر یك جاذبه هایخاص و مناظر روح پروری را به نمایش می گذارند. ایلام كه از بكر ترین مناطق سرزمینایران است؛ از قابلیت های برجسته و با ارزشی در زمینه گردشگری طبیعی برخورداراست.پیشینه تاریخی و باستانی این خطه از ایران سبب شده جاذبه های باارزشی در اینمنطقه وجود داشته باشد كه نام آن ها یادآور اساتیر افسانه ای ایران باستان است. جاذبه های اجتماعی و فرهنگی ایلام از دیگر زیبایی های منطقه هستند كه بر جاذبه هایگردشگری منطقه می افزاید. فصل بهار كه زمان رویش گل های زیبا و وحشی در این خطه استو فصل تابستان با رودخانه های خروشان و آبشارهای زیبا مناسب ترین زمان سفر به ایلاماست.
مکان های دیدنی و تاریخی
سرزمین ایلام با كوهستان هایسلسله وار و دشت های پهناور؛ زیستگاه انواع گونه های گیاهی و جانوری است كه چشماندازهای زیبای طبیعی را در این منطقه به وجود آورده اند. این منطقه كه بر دامنهكوه های خود چشم انداز سبزی از جنگل های بلوط را دارد؛ در بر گیرنده رودخانه ها وآبشارهای زیادی است كه هر یك جاذبه های خاص و مناظر روح پروری را به نمایش میگذارند. ایلام كه از بكر ترین مناطق سرزمین ایران است ؛ از قابلیت های برجسته و باارزشی در زمینه گردشگری طبیعی برخوردار است. پیشینه تاریخی و باستانی این خطه ازایران سبب شده جاذبه های باارزشی در این منطقه وجود داشته باشد كه نام آن ها یادآوراساتیر افسانه ای ایران باستان است. جاذبه های اجتماعی و فرهنگی استان ایلام ازدیگر زیبایی های منطقه هستند كه بر جاذبه های گردشگری استان می افزاید. فصل بهار كهزمان رویش گل های زیبا و وحشی در این خطه است و فصل تابستان با رودخانه های خروشانو آبشارهای زیبا مناسب ترین زمان سفر به ایلام است.
صنایع ومعادن
بخش صنعت سهم ناچیزی از اشتغال را نسبت به بخش خدمات و كشاورزیبه خود اختصاص داده است. صنعت ایلام بیش تر در صنایع خانگی و كارگاهی خلاصه می شود. زمانی منابع معدنی استان منحصر به منابع رسوبی بوده ولی هم اكنون منابع نفت و گازنیز در این منطقه شناسایی شده است.ایلام منطقه ای عشایر نشین است و به همین دلیل ازصنایع دستی پر رونقی نیز برخوردار است. مهم ترین صنایع دستی این منطقه عبارت انداز: فرش كرك، ابریشم، گلیم گل برجسته، جاجیم، نمد، فرنجی، قتره و صنایع چوبی. ازدیگر صنایع دستی ایلام می توان به سیاه چادر، رسن، گیوه كه با توجه به فراوانی مواداولیه مانند پشم و موی بز تولید آن ها از گذشته های دوررایج بوده, اشاره نمود. ایلام همانند سایر مناطق ایرانی دارای سوغاتی های محلی خاص خود است كه مهم ترین آنها عبارتند از: سقز محلی (صمغ درخت بنه)، شیرینی بژی بر ساق، ‌شیرینی گمگه، حلوایكله كنجی، روغن حیوانی معروف به روغن كرمانشاهی.
کشاورزی و دامداری
اقتصاد شهرستان ایلام بر پایه كشاورزی، باغ داری، دام داری وصنایع دستی بنا نهاده شده است. وضع كشاورزی به دلیل آب و هوای مناسب و بارندگی كافیمطلوب است. آب كشاورزی از رودخانه و چاه ژرف تامین می شود و محصولات كشاورزیعبارتند از : گندم، جو، ذرت، صیفی جات، سبزی جات و بنشن. باغداری در منطقه ایلامشامل سیب، گلابی، ‌انار، انگور، هلو و زرد آلو می گردد. دام داری نیز از دیر بازرواج فراوان داشته و از فعالیت های اصلی اهالی روستاها و عشایر و ایلات منطقه بهشمار می رود. فرآورده های لبنی، پوست و پشم در حدی است كه علاوه بر تامین نیازهایمنطقه مازاد آن به سایر نقاط صادر می شود.
مشخصاتجغرافیایی
شهرستان ایلام مركز استان ایلام است كه در درازای جغرافیایی 46 درجه و 25 دقیقه و پهنای جغرافیایی 33 درجه و 38 دقیقه و بلندی 1401 متری از سطحدریا قرار دارد. شهرستان ایلام از شمال و شمال خاوری به ترتیب به شهرستان های ایوانو شیروان و چرداول، از خاور به شهرستان دره شهر، از جنوب به شهرستان مهران، و ازباختر به شهرستان قصرشیرین محدود می گردد. آب و هوا در نقاط مختلف به سبب پستی وبلندی زیاد، ‌گوناگون است و روی هم رفته شهر ایلام دارای آب و هوای معتدل كوهستانیمی باشد. متوسط درجه حرارت 2/15 درجه می باشد. شهر ایلام در دره ای كوهستانی قرارگرفته، دامنه های مشجر و جنگلی انبوه منظره جالب توجهی به آن دادهاست.
وجه تسمیه و پیشینه تاریخی
ایلام در عهد باستان به ‹‹اریوجان›› معروف بود. اما ایلام كنونی در سال 1308 شمسی در منطقه ای كه حسین آبادنامیده می شد از نو احداث گردیده و یك سال بعد با توجه به سابقه تاریخی و تصویبفرهنگستان ایران به نام ‹‹ایلام›› نام گزاری شده است. شهر ایلام در حصاری از كوه هاو ارتفاعات جنگلی استقرار یافته و آب و هوایی معتدل كوهستانی و بهاری دلپذیر دارد. از سه قرن پیش حكومت خود مختار والیان در منطقه ایلام و پشتكوه برقرار بوده است. ازمعروف ترین این والیان می توان از حسین خان، غلامرضا خان و حسین قلی خان ابوقدارهنام برد.
این افراد با یك سلسله روابط خاص به حكومت مركزی ایران وابسته بودند وسالانه به میزان معینی مالیات و تعدادی تفنگچی در اختیار حكومت مركزی قرار میدادند. آنان بدین وسیله از شاهان قاجار حكم والی گری منطقه را دریافت می كردند و بهصورت خود مختار بر عشایر منطقه حكومت می راندند. مركز حكم فرمایی والیان تحت تاثیرحیات اجتماعی منطقه مكان ثابتی نداشت. بنابراین قشلاق عشایر در زمستان ها درباغشاهی عراق و یا در حسینیه بین النهرین واقع بود و تابستان ها برای ییلاق درهلیلان و یا حسین آباد (ایلام امروزی) به سر می بردند. هزینه نگهداری و امور اینافراد از مالیات ها و باج های متعددی فراهم می گشت كه به بهانه های مختلف از مردممنطقه اخذ می شد. آخرین والی منطقه در سال 1309 شمسی توسط رضا شاه سركوب و به عراقپناهنده شد. از آن پس حسین آباد با نام جدید ایلام در تقسیمات كشوری جای گرفت. درحال حاضر شهر ایلام به عنوان مركز سیاسی ـ اداری استان ایلام از شهرهای توسعه یافتهباختر كشور است و به لحاظ دارا بودن تفرجگاهی جنگلی و آثار تاریخی و باستانی متعدداز زیباترین شهرهای استان نیز محسوب می شود.

 

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک