نگاهی كوتاه به شهرستان ارومیه

ارومیه و حومه ی آن از جهت منابع طبیعی و انسانی یكی از غنی ترین مناطق آذربایجان غربی محسوب می شوند. شهرستان ارومیه؛ مهم ترین منطقه ی آذربایجانغربی است که وجود جاذبه های متعدد طبیعی و تاریخی، آن را از نظر گردشگری برجسته وقابل توجه نموده است. پارک ملی، چشمههای متعدد منطقه، مناطق حفاظت شده، کوه های سر به فلک کشیده، مراتع ییلاقی و از همهمهم تر دریاچه ارومیه به همراه جزایر متعدد داخل آن و زیستگاه های پرندگان عمدهترین جاذبه های طبیعی شهرستان ارومیه را تشکیل می دهند. هم چنین پیشینه ی غنی وتاریخ پرفراز و نشیب منطقه نیز باعث وجود اماکن و بناهای تاریخی متعددی در اینناحیه شده است. مساجد زیادی نیز در این منطقه وجود دارند که برخی از آن ها مانندمسجد سردار ارومیه از جمله آثار دیدنی منطقه به شمار می روند. کلیساهای متعدد موجوددر ارومیه نیز جزو بناهای تاریخی و معماری با ارزش هستند. كلیسای مارقویا که یكی ازقدیمی ترین بناهای مذهبی است؛ منسوب به حضرت قوما یكی از دوازده حواریون مسیح (ع) است. كلیسای قدیمی ماریوخنه که سبک معماری آن متعلق به قرن پنجم میلادی است، آتشكدهتمر که مربوط به دوره سلاطین هخامنشی است و ده ها قلعه، پل، مدرسه، حمام، مقبره،عمارت، خانه، سنگ نبشته همراه با بازار ارومیه؛ مجموعه ای دیدنی به وجود آورده اند. منطقه تاریخی ارومیه از قرن ها پیش مهد تمدن و مركز علم و دانش بوده و شهر ارومیهیكی از مناطق معتبر علوم قدیمی به شمار می رفته و علما و فضلا و دانشمندان متبحر،اصول فقه اسلامی و حكمت و فلسفه و ادبیات را به علاقه مندان تدریس می كردند.
مکان های دیدنی و تاریخی
شهرستان ارومیه یکی از مهم ترینمناطق آذربایجان است که وجود جاذبه های متعدد طبیعی و تاریخی، آن را از نظر گردشگریبرجسته و قابل توجه نموده است. پارک ملی دریاچه ارومیه، چشمه های متعدد منطقه کهخاصیت درمانی دارند، مناطق حفاظت شده، کوه های سر به فلک کشیده، مراتع ییلاقی و ازهمه مهم تر دریاچه ارومیه به همراه جزایر متعدد داخل آن و زیستگاه های پرندگان عمدهترین جاذبه های طبیعی شهرستان ارومیه هستند. هم چنین پیشینه ی غنی و تاریخ پر فرازو نشیب منطقه نیز باعث ایجاد اماکن و بناهای تاریخی متعددی در این ناحیه شده است. مساجد زیادی نیز در این منطقه وجود دارند که برخی از آن ها مانند مسجد سردار ارومیهاز جمله آثار دیدنی منطقه به شمار می روند. کلیساهای متعدد موجود در ارومیه جزوبناهای تاریخی با ارزش منطقه هستند. كلیسای مارقویا که یكی از قدیمی ترین بناهایمذهبی است؛ منسوب به حضرت قوما یكی از دوازده حواریون مسیح است. كلیسای قدیمیماریوخنه که سبک معماری آن متعلق به قرن پنجم میلادی است، آتشكده تمر که مربوط بهدوره سلاطین هخامنشی است و ده ها قلعه، پل، مدرسه، حمام، مقبره، عمارت، خانه، سنگنبشته در کنار بازار ارومیه مجموعه جالبی از جاذبه های تاریخی و مکان های دیدنی بهوجود آورده اند.
وجه تسمیه و پیشینه تاریخی
واژه «ارومیه» مشتمل ازدو كلمه «اور» و«میه» است. زبان های باستانی اور به معنای شهر، جا، مكان و قلعهاست، مانند اورشلیم. و «میه» یا «میا» نیز به معنای آب است و این شهر را به سببوفور آب «شهر آب» نامیده اند. از سوابق اولیه ی بنای این شهر كه فعلا به نام ارومیهمعروف است اطلاعات چندانی در دست نیست. هم چنین اطلاع درستی از این كه نام باستانیارومیه چه بوده، در دست نیست. تنها می دانیم که کرانه های باختری دریاچه ارومیه رادر قدیم گلیزان می نامیدند. گروهی به اشتباه آن را با شهرستان چی چست ( شیز) یكی میدانند. برخی نام آن را مشتق از شهر ارومچی تركستان چین می دانند. برخی نیز ارومیهرا از شهرهایی می دانند كه انوشیروان بنا كرده و می گویند پس از آن كه سپاهیانایران به فرماندهی انوشیروان وارد شامات (سوریه) شد و شهر انطاكیه را تسخیر نمود،دستور داد تا اهالی آن شهر را به ایران كوچ داده و در این شهر اقامت دهند. سپس شهریبه نام «رومیه» ساخته شده و مردم انطاكیه در آن ساكن شدند و بعد كلمه رومیه رفتهرفته به ارومیه تبدیل شده است.
به عقیده بعضی دیگر از مورخین ارومیه محل تولدزرتشت پیغمبر بوده و از اماكن مقدسه زرتشتیان به شمار می رود. بر اساس نوشته هایكتاب «اوستا» در نیمه قرن هفتم قبل از میلاد؛ زرتشت در كنار رود «داییتا» كه ازرودخانه های استان آذربایجان غربی است از جانب خدای بزرگ مأمور اصلاح امور مردم شدهو در حاشیه باختری دریاچه «چی چست» به اشاعه مذهب خود پرداخته است.
از شواهد وآثار باستانی منطقه؛ معلوم می شود كه ارومیه در زمان دولت ماد نیز آباد و مسكونبوده است. از برخی آثار عتیقه و ابنیه ی تاریخی این منطقه و اطراف آن مانند قلعهحسنلو، گوی تپه، صورت حجاری شاه ساسانی، بنای مسجد جامع و كلیسای ننه مریم و بعضیآثار دیگر به درستی مشخص می شود كه این منطقه از گذشته های دور با كمی تغییر محل (گوی تپه – تویراق قلعه - چیچكلو و نیز محل فعلی ) وجود داشته است. همین طور از روینبش قبوری كه كشف شده؛ قدمت این ناحیه را تا چهار هزار سال پیش از میلاد مسلم میدانند. باختر دریاچه ارومیه همواره بیش از سایر نقاط ایران مورد توجه ملل ما قبلتاریخ قرار داشت، زیست گاه های متعددی نیز كه امروزه تپه هایی از آن ها باقی است،نشان دهنده همین امر است.
آثار مكشوفه از تپه های تاریخی گوی تپه و حسنلو گواهبارز این ادعا است. «گوی تپه» با قدیمی ترین تپه های باستانی بین النهرین، آسیایصغیر و فلات ایران قابل مقایسه است. انتساب چند زرتشتی كه در هنگام تولد عیسی (ع) به بیت الحم رفته بودند و در ارومیه مدفون اند؛ حاكی از آن است كه این شهر یكی ازبزرگ ترین كانون های مذهبی و اجتماعی گذشته های دور بوده و سرداران و امپراطورانروم جهت دست یابی به ‌آتشكده یا آذرخش بزرگ زرتشتیان (آذرگشسب) و پایتخت تابستانیساسانیان ( گزنا) یا تخت سلیمان، بارها از آن عبور كرده اند.
بعد از اسلام؛ نیزارومیه دومین شهر مهم آذربایجان، پس از مراغه، به شمار می رفت. از قرن 15 میلادی كهتركان عثمانی جایگزین امپراطور روم شرقی شدند، ارومیه به عنوان شهر سرحدی اهمیتبسیار زیادی پیدا كرد و ازبرج و باروی مهمی برخوردار شد. برج سه گنبد و مسجد جامعارومیه از یادگارهای عظمت تمدن اسلامی در منطقه به شمار می رود. در این دوران شهرارومیه؛ نقطه تلاقی اقوام و ادیان پیرامون خود از قبیل آشوری ها، ارمنی ها، یهودیها، و بالاخره مسلمانان بود. منطقه تاریخی ارومیه از قرن ها پیش مهد تمدن و مركزعلم و دانش بوده و شهر ارومیه یكی از مناطق معتبر علوم قدیمه به شمار می رفته، علماو فضلا و دانشمندان متبحر، اصول فقه اسلامی و حكمت و فلسفه و ادبیات را به علاقهمندان تدریس می كردند.
مشخصات جغرافیایی
شهرستان ارومیه؛مهم ترین منطقه ی استان آذربایجان غربی به شمار می آید که در ناحیه ی مرکز استانواقع شده است. مرکز این شهرستان در 45 درجه و 2 دقیقه درازای خاوری و و 37 درجه و 32 دقیقه پهنای شمالی و ارتفاع 1332 متری از سطح دریا واقع شده است. شهرستان ارومیهاز شمال به سلماس، از جنوب به اشنویه از خاور به دریاچه ارومیه و از باختر به خاکتركیه محدود می شود. دریاچه ارومیه در این شهرستان مهم ترین پدیده طبیعی، اقتصادی وگردشگری به شمار می آید. شهر ارومیه (مرکز استان ‌آذربایجان غربی) در جلگه ای بهدرازای 70 كیلومتر و پهنای 30 كیلومتر در كنار دریاچه لاجوردی ارومیه گسترده شدهاست. این جلگه از رسوبات رودهای باراندوز، شهر چای، روشه چای و نازلوچای كه همهساله به طور منظم آن را مشروب می سازند؛ پوشیده شده است. پیشینه ی تاریخی و استقراراین شهر در مسیر قفقاز، ارمنستان، ‌آسیای صغیر و بین النهرین و نیز زمین های بارورو آب و هوای مساعد، اهمیت بسیار ویژه ای را به آن بخشیده است. راه های دسترسی بهاین منطقه عبارت اند از:
-
مسیر راه ارومیه - سلماس، به درازای 80 كیلومتر.
-
مسیر ارومیه- مهاباد، به درازای 137 كیلومتر.
-
مسیر راه تبریز – ارومیه.
-
شهر ارومیه هم چنین دارای فرودگاه بین المللی است.

 

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic