تبلیغات
مجله اینترنتی اسپادان - نگاهی به شعری ادبی

شهر شلوغ

خوش بود روز نکو شهر نکو خوش بود شهر تمیز بی دود

خوش بود عشقی ز اعماق وجود خوش بود شهری پر از عشق امید

از وجودش مردمانش بهره مند از نبودش ماتمی اندر وجود

ای کاش روز هارا نمی کردیم خراب بادروغ و غیبت گاهی ناسزا

سادگی وباصفایی بود شهرتش نی کثیفی وشلوغی موردش

روز ها هردم شلوغ تر می شود این کجا تا نا کجا خواهد شود

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک